190 Lương Ngọc Quyến, Hàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam